Verklaring Omtrent Gedrag

Als u als gastouder wilt werken, dient u opgenomen te worden in het Landelijk Register Kinderopvang, het LRK. Ouders weten dan dat u aan de minimum-eisen voldoet die de Wet Kinderopvang stelt, en zij kunnen dan ook toeslag kinderopvang aanvragen als tegemoetkoming in de opvangkosten.
Een van die registratie-eisen is dat u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft en u zich vevolgens inschrijft in het Register Kinderopvang. Dit geldt ook voor uw huisgenoten die 18 jaar of ouder zijn, maar ook voor personen die regelmatig tijdens de opvang aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een stagiaire.
MiKado meldt u aan bij de gemeente, die de GGD opdracht geeft om te controleren of u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Op moment van aanmelding bij de gemeente – met het verzoek om opgenomen te worden in het LRK - mag deze VOG niet ouder te zijn dan 2 maanden.
Bent u al werkzaam als geregistreerd gastouder via een ander gastouderbureau ? Dan hoeft u geen nieuwe VOG meer aan te vragen.

De VOG wordt verstrekt als uit onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd die m.n. betrekking hebben op de omgang met kinderen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het ministerie van Justitie. In de Kinderopvang geldt het systeem van ‘’continue screening’’: wanneer op enig moment een strafbaar feit wordt gepleegd door iemand die opgenomen is in het LRK, of een huisgenoot van een gastouder, dan wordt dit gemeld bij de GGD die op haar beurt het gastouderbureau informeert. Er worden dan uiteraard passende maatregelen genomen in het belang van kinderen en hun ouders.